Chiba : Search Japanese Winery

*The numbers of "★" shows the result of Japanese Winery Award 2018.

Tako Wine(Funakoshi Winery)
2006,Funakoshi,Tako-machi,Katori-gun,Chiba
Vent Vin Vineyard

Saito Vineyard
1074,Yokoshiba,Yokoshibahikari-machi,Sambu-gun,Chiba
Back to home page